§ 1.
Postanowienia ogólne
 1. Dane firmy to:

  Centrum Językowe Krystyna Konsek
  ul. Żorska 140 B, 44-203 Rybnik
  NIP 6421825037 REGON 243347920
  www.spectlumacz.pl kontakt@spectlumacz.pl

 2. Firma określana jest w dalszej części regulaminu jako Centrum Językowe.
 3. Centrum Językowe prowadzi działalność w zakresie przyjmowanie i realizowania zleceń w postaci:
  1. sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  2. sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  3. sporządzania i poświadczania tłumaczeń audiowizualnych z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie sporządzonych przez inne osoby;
  4. montażu materiałów audiowizualnych;
  5. nanoszenia napisów w języku polskim lub w języku obcym na materiały audiowizualne;
 4. Realizacja zlecenia odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej znajdującej się pod adresem www.spectlumacz.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e - mail kontakt@spectlumacz.pl.
§ 2.
Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Centrum Językowe - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Językowe Krystyna Konsek;
 2. Klient - osoba zlecająca tłumaczenie, będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. Usługa tłumaczenia - przekład tekstu z języka, w jakim został on dostarczony, na wybrany przez Klienta inny język obcy dokonywany w formie pisemnej, mający charakter tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego;
 4. Usługa tłumaczenia audiowizualnego - przekład ścieżki dźwiękowej materiału audiowizualnego z języka, w jakim został on dostarczony, na wybrany przez Klienta inny język obcy dokonywany w formie pisemnej, mający charakter tłumaczenia zwykłego, następnie nanoszonego na materiał audiowizualny;
 5. Usługa montażu - cięcie materiału audiowizualnego dostarczonego przez Klienta; dodawanie elementów do materiałów audiowizualnych dostarczonych przez Klienta na dostarczony przez Klienta materiał audiowizualny;
 6. Dokument tekstowy, dokument źródłowy, źródłowy materiał audiowizualny - dokument tekstowy, materiał audiowizualny przekazany do Centrum Językowego w celu jego przetłumaczenia, wyceny lub montażu;
 7. Dokument docelowy, tekst tłumaczenia, docelowy materiał audiowizualny - dokument, materiał audiowizualny przetłumaczony lub zmontowany na zlecenie Klienta i dla niego przeznaczony;
 8. Tłumacz - osoba, która posiada uprawnienia do dokonywania tłumaczeń, jednak nie jest tłumaczem przysięgłym;
 9. Tłumacz przysięgły - osoba, która spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 10. Strona tłumaczeniowa - to 1.600 znaków ze spacjami;
 11. Termin realizacji zlecenia - czas określony przez Centrum Językowe, w którym nastąpi realizacja usługi;
 12. Wynagrodzenie - kwota do zapłaty której zobowiązany jest Klient z tytułu usługi tłumaczenia;
 13. Wycena - przedstawiona Klientowi przez Centrum Językowe oferta, zawierająca informacje o cenie usługi tłumaczenia, terminie jego realizacji oraz sposobie płatności;
 14. Dni wolne od pracy - dni ustawowo uznane za wolne od pracy, a także soboty i niedziele.
§ 3.
Składanie zamówienia i realizacja zlecenia
 1. Klient składa zamówienie na usługę tłumaczenia poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem strony internetowej www.spectlumacz.pl, w którym wpisuje następujące dane:
  1. Język z jakiego ma nastąpić tłumaczenie;
  2. Język na jaki ma nastąpić tłumaczenie;
  3. Forma tłumaczenia - zwykłe lub przysięgłe;
  4. Ilość stron tłumaczeniowych;
  5. Wymienienie załączników dołączanych do formularza;
  6. Adres e - mail za pomocą którego strony będą się kontaktować i przesłany zostanie docelowe tłumaczenie;
  7. Dane osobowe, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres zameldowania lub siedziby, numer PESEL lub nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Klient do wypełnionego formularza załącza dokumenty tekstowe w formacie doc, docx, PDF, jpg, jpeg, odt, xls, xlix.
 3. Centrum Językowe na podstawie przesłanego wypełnionego formularza, podanych tam informacji i dołączonych załączników dokonuje wyceny złożonego zamówienia, przesyłając informację o:
  1. Cenie za 1 stronę tłumaczenia oraz za całość złożonego zamówienia;
  2. Terminie realizacji;
  3. Sposobie płatności;
  4. Otrzymanych załącznikach wraz z formularzem;
 4. Klient składa zamówienie na usługę tłumaczenia audiowizualnego lub montażu materiału audiowizualnego poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@spectlumacz.pl, w której wpisuje i załącza następujące dane:
  1. Materiały audiowizualne przeznaczone do tłumaczenia lub montażu w formacie mp4, avi, mkv, dvd;
  2. Język z jakiego ma nastąpić tłumaczenie;
  3. Język na jaki ma nastąpić tłumaczenie;
  4. Forma tłumaczenia - oddzielny plik tekstowy, napisy naniesione bezpośrednio na materiał audiowizualny;
  5. Nazwy czynności montażowych jakie należy przeprowadzić na materiale audiowizualnym
  6. Adres e - mail za pomocą którego strony będą się kontaktować i przesłany zostanie docelowy materiał audiowizualny;
 5. Klient w razie zaakceptowania wyceny przedstawionej przez Centrum Językowe przesyła potwierdzenie zamówienia i zobowiązany jest do dokonania płatności w sposób wskazany w przesłanej wycenie.
 6. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Centrum Językowego, podpisanego potwierdzenia zamówienia i dokonaniu płatności.
 7. Centrum Językowe rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu podpisanego potwierdzenia od Klienta oraz po wpłynięciu wynagrodzenia za usługę tłumaczenia. O otrzymaniu wynagrodzenia i przyjęciu zlecenia do realizacji Klient zostanie poinformowany e-mailem.
 8. Zamówienie jest realizowane w terminie wskazanym w wycenie.
 9. Przyjmowanie zleceń następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, o ile strony w drodze indywidualnych ustaleń nie ustalą inaczej. W razie wysłania zlecenia w dniu wolnym od pracy, przyjmuje się, że jego wysłanie nastąpiło w najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu wolnym od pracy.
§ 4.
Odbiór zamówienia
 1. Zrealizowane zamówienie zostanie przesłane do Klienta na adres, który podał on przy składaniu zamówienia.
 2. Klient może również odebrać tłumaczenie osobiście w siedzibie Centrum Językowego.
 3. Przesłanie tłumaczenia może również nastąpić za pomocą poczty poleconej priorytetowej.
 4. Za dzień zrealizowania zamówienia uważa się dzień wysłania e-maila, nadania przesyłki, osobistego odebrania tłumaczenia przez Klienta.
§ 5.
Płatności
 1. Za zrealizowaną usługę tłumaczenia lub montażu Centrum Językowemu należy się wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie stanowi kwotę wskazaną w wycenie i nie podlega zmianom.
 3. Centrum Językowe za usługę tłumaczenia lub montażu wystawia fakturę VAT.
 4. O ile strony w drodze indywidualnych ustaleń nie ustalą inaczej, płatność następuje z góry w wysokości 100 % wynagrodzenia wskazanego w wycenie, na rachunek bankowy za pośrednictwem następujących form płatności:
  1. przelew bankowy;
  2. bezpieczne płatności internetowe;
 5. W wycenie znajdować się będą wszelkie niezbędne dane do dokonania płatności we wskazany sposób.
§ 6.
Reklamacje
 1. W razie niezgodności tekstu lub materiału docelowego z tekstem lub materiałem źródłowym, błędem w tekście lub materiale docelowym lub innych zastrzeżeń co do tekstu lub materiału docelowego Klient ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania tłumaczenia lub materiału audiowizualnego.
 2. Złożenie reklamacji następuje poprzez wysłanie maila na adres kontakt@spectlumacz.pl lub pisemnie, za pomocą listu poleconego, na adres siedziby Centrum Językowego.
 3. W składanej reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:
  1. opis zastrzeżeń w stosunku do tłumaczenia lub materiału audiowizualnego, polegający na wskazaniu:
   1. na czym polega niezgodność tekstu lub materiału docelowego z tekstem lub materiałem źródłowym;
   2. jakiego rodzaju błędy występują w tekście lub materiale audiowizualnym docelowym wraz z ich wskazaniem;
   3. inne zastrzeżenia, które zdaniem Klienta powodują iż tłumaczenie lub materiał audiowizualny jest niezgodny z źródłowym tekstem, materiałem audiowizualnym lub posiada inne wady powodujące jego niepoprawność;
  2. dane umożliwiające identyfikację Klienta poprzez podanie danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska lub nazwy,
   2. adresu lub siedziby,
   3. adresu e-mail,
  3. żądanie co do sposobu załatwienia reklamacji;
  4. oraz zaznaczyć niezgodności, błędy lub inne zastrzeżenia na otrzymanym tłumaczeniu lub materiale audiowizualnym i jego dołączenie do składanej reklamacji.
 4. Po przesłaniu reklamacji Centrum Językowe w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i powołanych w niej zarzutów.
 5. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Klient ma prawo żądać poprawienia tekstu lub materiału audiowizualnego docelowego albo obniżenia wynagrodzenia.
 6. Poprawienie tekstu lub materiału audiowizualnego docelowego następuje w najkrótszym możliwym terminie, o którym Klient zostanie poinformowany wraz z rozpatrzeniem reklamacji.
 7. Obniżenie wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do stwierdzonych i uznanych zastrzeżeń Klienta. O wysokości obniżenia wynagrodzenia Klient zostanie poinformowany wraz z rozpatrzeniem reklamacji.
 8. Obniżenie wynagrodzenia może nastąpić w szczególności, gdy realizowana usługa tłumaczenia dotyczyła tłumaczenia zwykłego, w którym zaistniały odstępstwa tekstu docelowego od źródłowego, oraz został zmieniony sens tłumaczonego tekstu.
 9. Tekst docelowy jest dokładnym odzwierciedleniem teksu źródłowego i nie jest objęty korektą językową ani przygotowaniem tekstu do rozpowszechniania lub publikacji.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania lub odmowy płatności za usługę tłumaczenia.
§ 7.
Postanowienia końcowe
 1. Klient nie może w celu zrealizowania usługi tłumaczenia lub montażu dostarczać dokumentów lub treści o charakterze bezprawnym.
 2. Centrum Językowe zobowiązuje się do zachowania w poufności i nieprzekazywania jakimkolwiek innym podmiotom dokumentów oraz materiałów źródłowych oraz docelowych przekazanych przez Klienta w celu zrealizowania usługi tłumaczenia.
 3. Centrum Językowe ponosi odpowiedzialność z tytułu zrealizowania usługi tłumaczenia lub montażu do wysokości wartości tłumaczenia lub montażu.
 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby zrealizować umowę o świadczenie usługi tłumaczenia lub montażu komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania:
  Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.
  Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Klient powinien posiadać na komputerze oprogramowanie Microsoft Word 97 lub wyższe oraz przeglądarkę plików PDF, odtwarzacz plików multimedialnych - mp4, avi, mkv.
 5. Od zawartej umowy o wykonanie usługi tłumaczenia Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów.
 6. Klient zawierając umowę o zrealizowanie usługi tłumaczenia lub montażu potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
 7. W razie sporów wynikłych na tle zawartej umowy o świadczenie usług, właściwym do ich rozstrzygania jest Sąd wedle przepisów o właściwości ogólnej.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8.
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Językowe Krystyna Konsek z siedzibą w 44-203 Rybnik, ul. Żorska 140B.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń tłumaczeniowych.

W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:

a) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,

b) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych poprzez e-mail.

3) Przechowujemy Państwa dane osobowe w okresie, w którym aktywnie się z nami kontaktujecie. Uważa się, że nie kontaktuje się już z nami aktywnie Pani/Pan, jeśli przez okres kolejnych trzech (3) lat nie zamówiono od nas żadnego tłumaczenia ani nie kontaktowano się poprzez komunikatory takie jak: mail lub telefon. Po upływie okresu trzech (3) lat będziemy przechowywać wyłącznie konkretne dane osobowe, które muszą zostać zachowane (i) w świetle celów, dla których zostały uzyskane, (ii) jeśli jest to wymagane w celu realizacji wymogu prawnego lub (iii) w razie konieczności ochrony naszych praw i sytuacji prawnej - tak stanowi jedna z ogólnych zasad RODO – zasada ograniczenia przechowywania danych (art. 5 ust. 1 lit. e RODO).

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.